Ricki Lake's Ex-Husband Christian Evans Has Died - Closer Weekly

RIP: Ricki Lake's Ex-Husband Christian Evans Has Died